Zaloguj  \/  Zarejestruj  \/ 

Logowanie do konta

Załóż swoje konto!

Dane w polu „Pełna nazwa” są niepoprawne.

Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /sklep/libraries/joomla/methods.php on line 320
Błędne hasło.
Podane hasła różnią się. Wpisz hasło w polu 'Hasło', a następnie potwierdź je, wpisując ponownie w polu 'Powtórz hasło'.
Błędny adres email
Podane adresy email różnią się. Wpisz swój adres poczty elektronicznej w polu 'Adres email', a następnie potwierdź go, wpisując ponownie w polu 'Powtórz adres email'.
* * Wymagane wypełnienie pól

Regulamin promocji

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 01.11.2013 roku do chwili podjęcia decyzji o jej zakoszeniu przez Organizatora
 3. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.sklep.inter-pr.com.pl.


Rozdział II. Definicje.

 1. Promocja – ograniczona w czasie akcja przeprowadzana przez Organizatora mająca na celu zachęcenie Klientów oraz Beneficjentów do dokonywania zakupów u Organizatora.
 2. Organizator promocji – "INTER" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-143 Lędziny, ul. Oficerska 38, NIP: 6340197157, REGON: 003469861, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS: 196548.
 3. Pracownik Organizatora – pracownik "INTER" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Klient – to Rady Rodziców powołane na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Beneficjent, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne oraz podmioty, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych , który w czasie trwania promocji złożył zamówienie na zakup produktów.
 5. Beneficjent – każde przedszkole w myśl przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które zgłosiło na piśmie chęć uczestnictwa w Promocji. 
 6. Zamówienie - deklaracja na zakup produktów przygotowana w formie pisemnej przez Pracownika Organizatora lub pisemna deklaracja na zakup produktów przesłana faxem na nr: 32/326 53 60/65 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do Organizatora.
 7. Nagroda – produkt lub świadczenie spełnione przez Organizatora na rzecz Beneficjenta zgodnie z jego wskazaniem, w ramach punktów, które zgromadził podczas trwania promocji, a które zostały przeliczone na pieniądze, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Rozdział III. Warunki uczestnictwa w promocji.

 1. Uczestnikami promocji są Klienci Organizatora, w tym również Beneficjenci.
 2. Uczestnikiem promocji mogą być wyłącznie pełnoletni Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnikiem promocji może być Klient, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
  - Klient złoży Zamówienie Pracownikowi Organizatora na do
 4. Klient otrzyma Nagrodę pod warunkiem, że złoży Zamówienie Pracownikowi Organizatora na dowolne produkty marki Alpino i dotrzyma terminu płatności wskazanego na fakturze.
 5. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie promocji, a także członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).


Rozdział IV. Nagrody.

 1. Nagrodami w promocji są produkty lub świadczenie spełnione przez Organizatora na rzecz Beneficjenta zgodnie z jego wskazaniem.
 2. Klient, który spełnił warunki określone w Rozdziale III Regulaminu, za każde wydane 10 zł na Zamówienie otrzymuje 1 punkt.
 3. Punkty uzyskane przez Klienta będą przekazywane na rzecz wskazanego Beneficjenta.
 4. Zgodnie z niniejszym regulaminem 1 punkt to równowartość 10 zł.
 5. Po wskazaniu Beneficjenta, Organizator będzie przeliczał ilość zgromadzonych punktów na pieniądze, za które Beneficjent będzie mógł wybrać nagrody. Aby Beneficjent mógł skorzystać z niniejszej promocji musi wyrazić na to pisemną zgodę. Dopiero po wyrażeniu zgody przez Beneficjenta na otrzymanie punktów w wyniku zamówienia złożonego przez Klienta, Organizator przyzna Beneficjentowi prawo do uczestnictwa w promocji, a tym samym naliczy przekazane punkty zgodnie z regulaminem.
 6. Beneficjent będący klientem może wskazać samego siebie jako Beneficjenta punktów lub wybrać innego Beneficjenta.
 7. Klientowi oraz Beneficjentowi nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 8. Jeden Klient może wziąć udział w promocji dowolną ilość razy i złożyć dowolną ilość zamówień.
 9. Fundatorem nagród jest Organizator.

Rozdział V. Przekazanie nagrody.

Każda nagroda przyznana Beneficjentowi będzie przekazywana na podstawie protokołu przekazania, na którym znajdzie się oznaczenie nagrody, jej wartość oraz ilość punktów przeznaczonych na sfinansowanie nagrody.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
 2. Wzięcie udziału w promocji związane jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator promocji informuje Uczestników promocji iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Rozdział VII. Reklamacje i właściwość sądu.

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres siedziby Organizatora promocji.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 dni od daty zarejestrowania reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja pisemnie powiadamia składającego reklamację.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego składającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora promocji.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2013 roku.
 3. Organizator promocji ma prawo do jej zakończenia w każdym czasie. Informacja o zakończeniu promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sklep.inter-pr.com.pl.
 4. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej www.sklep.inter-pr.com.pl i będzie obowiązywać od daty jej publikacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Obowiązek podatkowy leży po stronie uczestnika promocji, który otrzyma nagrodę.


Zarząd INTER Sp. z o.o.

Kontakt i pomoc

+32 326 53 59
+32 326 66 11
606 780 664
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prywatność

Polityka prywatności
Bezpieczeństwo transakcji

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach

Podążaj za nami

 

JoomShaper

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.