Zaloguj  \/  Zarejestruj  \/ 

Logowanie do konta

Załóż swoje konto!

Dane w polu „Pełna nazwa” są niepoprawne.

Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /sklep/libraries/joomla/methods.php on line 320
Błędne hasło.
Podane hasła różnią się. Wpisz hasło w polu 'Hasło', a następnie potwierdź je, wpisując ponownie w polu 'Powtórz hasło'.
Błędny adres email
Podane adresy email różnią się. Wpisz swój adres poczty elektronicznej w polu 'Adres email', a następnie potwierdź go, wpisując ponownie w polu 'Powtórz adres email'.
* * Wymagane wypełnienie pól

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.inter-pr.com.pl

§1 - Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – INTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Oficerskiej 38, 43-143 Lędziny, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP – 634-019-71-57 oraz numer REGON – 003469861 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000196548
 2. Klient – to Rady Rodziców powołane na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przedszkola, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne oraz podmioty, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych , który posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw;
 3. Sklep – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sklep.inter-pr.com.pl;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia Umowy sprzedaży; 
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin;

§2 - Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.inter-pr.com.pl.
 2. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Kupującego powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową:
  1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  2. Firefox w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  3. Google Chrome w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  4. Opera w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do przydzielenia Klientowi loginu i hasła dostępu do systemu internetowego po wcześniejszym zarejestrowaniu się.
 4. Rejestrujący - klient zobowiązany jest dostarczyć skany dokumentów rejestrowych firmy w przypadku gdy chce skorzystać z możliwości zakupów terminowych.

Terminy płatności nadawane są indywidualnie i zależą od terminowości zapłat, wielkości i częstotliwości zakupów.

Każdy klient po rozpoczęciu współpracy pierwsze złożone zamówienie reguluje gotówką tzn.: za pośrednictwem przedpłaty lub płatności za pobraniem.

§3 - Zawarcie umowy

 1. Aby dokonać zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym Kupujący powinien za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.inter-pr.com.pl wybrać Towar, dodać go do koszyka a następnie złożyć zamówienie równocześnie podając wymagane dane osobowe. Niezbędna jest również akceptacja przez Kupującego treści Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży oraz akceptację treści Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jego potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu. 

§4 - Wykonanie zamówienia

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Kupującemu na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są one w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny - w tym podatek VAT oraz inne opłaty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Przy zamówieniach przekraczających wartość 250 zł brutto zapewniamy bezpłatną dostawę. 
 3. Dostawy towaru mogą być realizowane pod wskazany przez Klienta adres w następujący sposób:
  1. Wysyłka kurierska – towar wysyłany jest spedycją. Cena za przesyłkę zależy od wielkości i wagi paczki,
  2. Wysyłka Poczta Polska – koszt uzależniony od wagi paczki,
  3. Odbiór własny – bezpłatny odbiór towaru w magazynie Sprzedawcy.
 4. Kupujący ma możliwość uiszczenia należności:
  1. przelewem bankowym na numer konta bankowego w BANKU PEKAO S.A. :
   26 1240 1330 1111 0010 4008 1912 
  2. przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem)
  3. gotówka przy odbiorze w magazynie Sprzedawcy.
 5. W przypadku towarów niedostępnych w danej chwili Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o proponowanym terminie dostawy produktu.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. braku ciągłości dostępu do Sklepu z przyczyn niezawinionych przez Sklep,
  2. nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem korzystania z usług Sklepu,
  3. podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji i danych przy aktywacji możliwości składania zamówień w Sklepie
  4. posłużenia się przez osoby nieuprawnione lub w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu Parametrami autoryzacji nadanymi Klientowi w celu aktywacji możliwości składania zamówień w Sklepie.

§5 - Faktura VAT

 1. Do każdego zakupionego w sklepie towaru dołączona jest faktura VAT oraz dokument wydania WZ.
 2. Podczas składania zamówienia należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 3. Klient oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

§6 - Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Przed dokonaniem zwrotu sugerujemy kontakt mailowy lub telefoniczny (tel. 32 326 66 11 wew.18, 606 780 664) z naszym Działem Handlowym w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, iż znajduje się w oryginalnym opakowaniu a samo opakowanie, jak i jego zawartość nie nosi śladów użycia.
 5. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru na adres: ul. Oficerska 38, 43-143 Lędziny a Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru (bez kosztów przesyłki) na podstawie faktury korygującej na wskazany przez klienta numer konta bankowego po otrzymaniu zwrotu towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Po upływie 14 dni od daty otrzymania towaru Klient nie może dokonać zwrotu, a czynności podjęte po tym terminie będą nieważne.

§7 - Reklamacje

 1. Przy odbiorze zamówionej przesyłki prosimy zwracać uwagę na stan opakowania i taśmy firmowej Sprzedawcy, którą zabezpieczana jest przesyłka. Jeśli stan opakowania budzi Państwa wątpliwości prosimy o wpisanie tego faktu na liście przewozowym i otwarcie przesyłki w obecności kuriera.
 2. Prosimy o składanie reklamacji w przypadku dostarczenia wadliwego, uszkodzonego wyrobu lub też ewentualnych braków ilościowych w otrzymanej przesyłce natychmiast po otrzymaniu towaru. Wadliwy towar wraz z informacją w jakim stanie odebrano przesyłkę i jakie zdarzenie podlega reklamacji prosimy odesłać pocztą priorytetową na adres nadawcy. Wszelkie reklamacje postaramy się rozpatrzyć niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania kompletu niezbędnych informacji.
 3. Prosimy także o informację gdyby przesyłka nie została Państwu dostarczona w zapowiadanym terminie, na ogół jest to nie więcej niż 2-3 dni robocze od momentu jej wysłania.
 4. W przypadku wad powstałych w wyniku użytkowania, nie z winy klienta należy przesłać Sprzedawcy wypełniony formularz reklamacyjny.
 5. Po otrzymaniu formularza Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu omówienia zaistniałej sytuacji.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania formularza oraz reklamowanego towaru. 

§8 - Ochrona danych

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane przechowywane są na serwerze Sklepu.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i żądania ich korekty lub usunięcia.

§9 - Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§10 - Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.sklep.inter-pr.com.pl, co umożliwia Klientowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2013r.
 3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
 4. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jak również ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Kontakt i pomoc

+32 326 53 59
+32 326 66 11
606 780 664
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prywatność

Polityka prywatności
Bezpieczeństwo transakcji

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach

Podążaj za nami

 

JoomShaper

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.